Verleende omgevingsvergunningen (week 16 – 17 april 2020)

Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de WABO dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving Zaaknummer Datum ontvangen

De Passage 22 A in Mijdrecht

Rondweg nabij parkeerterrein in Mijdrecht

Plaatsen van een airco-unit op het platte dak

Uitbreiden van het bestaande parkeerterrein
-    werk of werkzaamheden uitvoeren
-    handelen in strijd met regels RO

Z/20/160353

Z/20/159242

02-04-2020

06-04-2020

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, onder vermelding van ‘Voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.