Verleende omgevingsvergunningen (week 17 – 24 april 2020)

Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de WABO dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum ontvangen

Hoofdweg 74 in Mijdrecht

Tienboerenweg 22 in Mijdrecht

(nabij) Haitsmaplein in Mijdrecht, kadastraal bekend sectie C, perceelnummer 9623

Aanleggen van een brug

Plaatsen van een kleine windmolen

Uitbreiden en versterken van de (fundatie)muur op de begraafplaats

Z/20/157323

Z/20/159049

Z/20/160368

14-04-2020

14-04-2020

16-04-2020

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, onder vermelding van ‘Voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.