Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen (week 16 – 17 april 2020)

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig artikel 3.9 van de Wabo bekend dat de beslistermijn voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving Zaaknummer Datum ontvangen
Burgemeester Padmosweg 3 in Wilnis Nieuwbouw van een woning Z/20/158536 07-04-2020