U kunt digitaal een afspraak maken voor een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Voor alle andere producten of diensten bel voor een afspraak 0297 - 29 16 16.

Lees verder over het coronavirus. Bent u ondernemer, kijk dan hier voor de regelingen voor ondernemers.

Abcoude, ontheffing plaatsen tijdelijke tekstbordjes aan de rotondes Meerlanden/Starnheim, Broekzijdselaan/Nieuwe Amsterdamseweg, Meerlandenweg/Paddenburg en de Burg. des Tombesweg/oprit A2 (week 35 – 28 augustus)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 24 augustus 2020in relatie tot de artikelen 2.10 en 2.11 van de Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen (APV) aan OVAB Ondernemingsvereniging Abcoude-Baambrugge ontheffing hebben verleend om tijdelijke tekstbordjes te plaatsen aan de rotondes Meerlanden/Starnheim, Broekzijdselaan/Nieuwe Amsterdamseweg, Meerlandenweg/Paddenburg en de Burg. des Tombesweg/oprit A2. 
Dit in verband met het bekend maken van het bestaan van Abcoude.nl wat in verband met het coronavirus dit jaar niet het juiste effect heeft gehad.

De ontheffing geldt van 1 september 2020 tot en met 1 september 2021.

Bezwaar

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en in ieder geval bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit en de reden(en) van bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. 

Verzoek om een voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien u op korte termijn wilt voorkomen dat uitvoering wordt gegeven aan het besluit, dan kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening te treffen. 
Een verzoek om een voorlopige voorziening kan alleen worden ingediend, als u tegen het besluit ook bezwaar heeft gemaakt. Bovendien moet er sprake zijn van een spoedeisend belang. 
Het verzoek moet, samen met een kopie van het bezwaarschrift, worden ingediend bij de voorzieningenrechter van rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, onder vermelding van ‘voorlopige voorziening’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. U kunt uw verzoekschrift ook digitaal indienen bij rechtbank Midden-Nederland via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden.