Ontheffing van de route voor het vervoer gevaarlijke stoffen (week 09 – 25 februari 2020)

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken bekend dat zij, ingevolge artikel 29 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, een ontheffing van de route gevaarlijke stoffen hebben verleend aan de Kavégas B.V., Meikade 61, 6744 TC Ederveen, voor het vervoer van propaan UN 1965, klasse 2 naar diverse locaties in gemeente De Ronde Venen.

De stukken met betrekking tot deze ontheffing liggen ter inzage van 26 februari tot en met 8 april 2020. Belanghebbenden kunnen tegen het besluit schriftelijk bezwaar indienen bij de gemeente De Ronde Venen, Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na de dag van bekendmaking (datum van publicatie) bij de gemeente zijn ingediend. U kunt de stukken inzien bij het gemeentehuis van De Ronde Venen, Croonstadslaan 111 in Mijdrecht, tijdens openingstijden. Als u een toelichting wenst kunt u hiervoor (ook) een afspraak maken met de Omgevingsdienst regio Utrecht, de heer H. Baijense, tel. 088 – 022 50 00.