Vaststelling bestemmingsplan ‘Ontsluiting Veenman, Wilnis’ in Wilnis (week 8 - 18 februari 2020)

Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 (uniforme openbare voorbereidingsprocedure) van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat de raad van De Ronde Venen op 30 januari 2020 het bestemmingsplan “Ontsluiting Veenman, Wilnis” (NL.IMRO.0736.BPP04veenman-va01) ongewijzigd heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 19 februari 2020 gedurende zes weken ter inzage en zijn op de volgende manieren te raadplegen:

  • De papieren versies liggen ter inzage bij Omgevingszaken in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. De stukken zijn in te zien op afspraak, van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 11.30 uur. U kunt een afspraak maken door te mailen naar E.omgevingszaken@derondevenen.nl of te bellen met T. 0297 29 16 16.
  • De verbeelding van het authentieke bestemmingsplan is interactief te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.
  • De authentieke ontwerp planbestanden kunt u downloaden via de volgende locatie https://digitaleplannen.nl/0736/manifest_STRI2012_0736.xml
  • U kunt het plan ook inzien via www.derondevenen.nl of http://0736.ropubliceer.nl

Inhoud

Het bestemmingsplan ‘Ontsluiting Veenman, Wilnis’ maakt het planologisch mogelijk dat de ontsluiting tussen de Veenman en de Mandenmaker voor autoverkeer opengesteld wordt. Momenteel is alleen langzaam verkeer mogelijk via deze verbinding.

Beroep

Van 20 februari tot en met 1 april 2020 kan tegen het bestemmingsplan bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag beroep worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig een zienswijze kenbaar hebben gemaakt of belanghebbenden die kunnen aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest. U kunt ook digitaal procederen. Meer informatie vindt u op de website van de Raad van State. Voor het instellen van een beroep is griffierecht verschuldigd.

Voorlopige voorziening

Indien beroep is ingesteld, en er tijdelijke maatregelen nodig worden bevonden waarmee niet tot de uitspraak op het beroepschrift kan worden gewacht, kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden gedaan bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Hiervoor is separaat een griffierecht verschuldigd.

Inwerkingtreding van het besluit

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State treedt het besluit niet in werking alvorens op het verzoek is beslist.