Verleende omgevingsvergunningen (Week 6 – 4 februari 2020)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum verzonden

Rondweg 1B in Mijdrecht

Espresso lichtreclames

Z/19/156223

27 januari 2020

Jonkersgang 24  in Abcoude

Bouwen nieuwe woning

Z/19/154636

30 januari 2020

Zorggras 64 in WIlnis

Het wijzigen van de voor- en zijgevel van de woning

Z/19/155382

27 januari 2020

Koningsvaren 93 in Abcoude

Het verbouwen van de woning

Z/19/153636

28 januari 2020

Meerdere percelen Botsholsedijk in Waverveen

Groot onderhoud aan de Botsholsedijk

Z/19/155217

28 januari 2020


Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA   Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.