Verleende omgevingsvergunningen (week 09 – 25 februari 2020)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum verzonden

Vinkeveen: Groenlandse kade 5

Plaatsen van een nieuw transformator gebouw.
Activiteit: bouw

Z/19/147242

17-2-2020

Vinkeveen: Waverveensepad 21

Omschakeling naar een ander stalsysteem
Activiteit: Milieu (omgevings-vergunning beperkte milieutoets)

Z/19/156622

17-2-2020

Heemraadsingel 39 in Mijdrecht

Het plaatsen van een dakkapel

Z/20/156807

13-2-2020

Spoorlaan 17 (tegenover)  in Vinkeveen

Het realiseren van een tijdelijke brug

Z/19/153534

13-2-2020

Herenweg 276 A97 in Vinkeveen

Verlenging recreatie woonark

Z/19/141312

12-2-2020

Soling 4 in Vinkeveen

Het plaatsen van een dakkapel

Z/19/154972

17-2-2020

Spoorlaan 33 in Vinkeveen

Het herbouwen van een ark op bestaande arkenbak

Z/19/154321

17-2-2020

Fluitekruid 28 in Mijdrecht

Het verhogen van de schutting

Z/19/154583

19-2-2020

Donkereind 2B in Vinkeveen

Het plaatsen van een palletstelling

Z/19/155439

20-2-2020

Kamgras 3 in Wilnis

Plaatsen van een dakkapel

Z/19/156216

19-2-2020

 

Molenwetering 10

Het aanleggen van een brug

Z/19/153574

19-02-2020


Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, onder vermelding van 'Voorlopige voorzieningen', Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.