Bekendmaking ontwerpbeschikkingen drank-en-horecawet en exploitatievergunning (Week 2 – 7 januari 2020)

drank- en horecavergunning, 7-1-2020

De burgemeester van De Ronde Venen maakt, gelet op de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat de volgende ontwerpbeschikkingen ter inzage liggen:

Voor het verlenen van een Drank- en Horecawetvergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor de inrichting, gelegen Dorpszicht 22, 1391 LX te Abcoude. Het betreft een aanvraag voor een paracommerciële Drank- en Horecawetvergunning. Hiervoor dient de uitgebreide procedure te worden gevolgd.

Voor het verlenen van een exploitatievergunning op grond van artikel 2:28 van de geldende Algemene Plaatselijke Verordening.

Ter inzage

De ontwerpbesluiten liggen voor iedereen ter inzage vanaf 7 januari 2020 voor een periode van zes weken op van het gemeentehuis Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. U kunt een afspraak maken via E. iv@derondevenen.nl of T. 0297 29 16 16.

Zienswijzen

Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan iedereen op de ontwerpbesluiten een zienswijze kenbaar maken bij de burgemeester van De Ronde Venen. Deze zienswijze kan naar keuze mondeling of schriftelijk kenbaar worden gemaakt.

Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar de burgemeester van de gemeente De Ronde Venen, Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Voor mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met een medewerker van team Integrale Veiligheid, telefoonnummer 0297 29 16 16