Intrekking omgevingsvergunningen (Week 5 – 28 januari 2020)

omgevingsvergunning, 2-1-2020

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning(en) is/zijn ingetrokken:

Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum verzonden

Burgemeester Padmosweg 176 in Wilnis

De bouw van een garage

Z/19/150673

22 januari 2020

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van het intrekkingsbesluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA   Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.