Verleende omgevingsvergunningen (Week 3 - 14 januari 2020)

omgevingsvergunning, 14-1-2020

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum verzonden

Bozenhoven 31 in Mijdrecht

Aanbouw achterzijde woning

Z/19/152997

7 januari 2020

Achterbos 36R 9 in Vinkeveen

Nieuwbouw van een recreatiewoning

Z/19/151783

9 januari 2020

Kerkvaart 29 in Mijdrecht

Het realiseren van een dakopbouw op de bestaande garage

Z/19/152821

9 januari 2020

 

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA   Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.