Verleende omgevingsvergunningen (Week 5 – 28 januari 2020)

omgevingsvergunning, 28-1-2020

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum verzonden

Botsholsedijk 24 (Nabij) Waverveen

aanbrengen beschoeiing legakker

Z/19/153951

14 januari 2020

Industrieweg 56 in Mijdrecht

vervangen van gevelbekleding en het creëren van units

Z/19/155295

22 januari 2020

Botsholsedijk Vinkeveen

het aanleggen van natuurvriendelijke oever

Z/19/141431

17 januari 2020

de Horn 17 ws in Baambrugge

Het vervangen van de bestaande woonark voor een nieuwe woonark en beschoeiing

Z/19/153560

20 januari 2020

Scholeksterlaan 30 en 32 in Vinkeveen

het plaatsen van een dakopbouw op de beide woningen

Z/19/155166

23 januari 2020

Timotheegras 36 in Wilnis

Uitbreiden van de woning

Z/19/153314

22 januari 2020

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA   Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.