Verleende omgevingsvergunningen - uitgebreide procedure (Week 3 - 14 januari 2020)

omgevingsvergunning, 14-1-2020

Met ingang van liggen bij balie Omgevingszaken in het gemeentehuis in het kader van de uitgebreide voorbereidingsprocedure van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de onderstaande, verleende vergunningen gedurende zes weken ter inzage

Deze balie is open op afspraak, van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 11.30 uur. U kunt een afspraak maken via E. omgevingszaken@derondevenen.nl of T. 0297 291616.

Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum verzonden

Oosterlandweg 16A in Mijdrecht

Brandveilig gebruik en het wijzigen indeling twee brandscheidingen

Z/19/122338

2 januari 2020

Hoofdweg 85B in Mijdrecht

Het brandveilig gebruiken van Partou Kinderopvang

Z/19/153011

14 januari 2020

 De belanghebbende die rechtstreeks in zijn belang is getroffen en die tegen het ontwerpbesluit een zienswijze heeft ingediend (alsmede degene die redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend) kan binnen een termijn van zes weken na aanvang van de terinzagelegging een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Van de indiener van het beroepschrift wordt door de rechtbank griffierecht geheven. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit beroep is aangetekend, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA   Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het beroepschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.