Bestemmingsplan ‘Plashoeve’ niet vastgesteld (week 29 – 17 juli)

Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 (uniforme openbare voorbereidingsprocedure) van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat de raad van De Ronde Venen op 1 juli 2020 besloten heeft het bestemmingsplan “Plashoeve” (NL.IMRO.0736.BPP023plashoeve-ow01) niet vast te stellen. Dit bestemmingsplan had betrekking op de locatie Plashoeve aan de Baambrugse Zuwe 167 in Vinkeveen.

Het raadsbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 18 juli 2020 gedurende zes weken ter inzage en zijn op de volgende manier te raadplegen:
-    De papieren versies liggen ter inzage bij Omgevingszaken in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. De stukken zijn in te zien op afspraak, van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 11.30 uur. U kunt een afspraak maken door te mailen naar omgevingszaken@derondevenen.nl of te bellen naar 0297 29 16 16.

Beroep

Van 19 juli tot en met 31 augustus 2020 kan tegen het niet vaststellen van het bestemmingsplan bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag beroep worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig een zienswijze kenbaar hebben gemaakt of belanghebbenden die kunnen aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest. 
U kunt ook digitaal procederen. Meer informatie vindt u op de website van de Raad van State.
Voor het instellen van een beroep is griffierecht verschuldigd.

Voorlopige voorziening

Indien beroep is ingesteld, en er tijdelijke maatregelen nodig worden bevonden waarmee niet tot de uitspraak op het beroepschrift kan worden gewacht, kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden gedaan bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Hiervoor is separaat een griffierecht verschuldigd.