Verleende omgevingsvergunningen (week 28 – 10 juli 2020)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Derde Zijweg 3 in Mijdrecht Het realiseren van een rijbaan- fok- en trainingsstal Z/20/164169 30-06-2020
Pieter Joostenlaan in Wilnis Het kappen en herplanten van 92 bomen in verband met reconstructiewerkzaamheden aan de weg Z/20/163711 25-06-2020
Dodaarslaan 16 in Vinkeveen Plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde Z/20/164430 02-07-2020

 

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, onder vermelding van ‘voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.