Abcoude, ontheffing inrichting tijdelijke bouwplaats aan het Dokter van Doornplein (week 24 - 12 juni 2020)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 15 mei 2020 in relatie tot de artikelen 2.10 en  2.11 van de Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen (APV) aan Hein Heun Groep B.V. ontheffing hebben verleend om een tijdelijke bouwplaats in te richten op de parkeerplaats aan het Dokter van Doornplein 1391 LT in Abcoude. Dit in verband met de verbouwing van de Albert Heijn.

De ontheffing geldt van vrijdag 26 juni 2020 tot en met woensdag 8 juli 2020.

Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met de heer M. Braad van de firma Hein Heun Groep B.V. via 054 664 10 11. 

Bezwaar

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en in ieder geval bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit en de reden(en) van bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. 

Verzoek om een voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien u op korte termijn wilt voorkomen dat uitvoering wordt gegeven aan het besluit, dan kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening te treffen. 
Een verzoek om een voorlopige voorziening kan alleen worden ingediend, als u tegen het besluit ook bezwaar heeft gemaakt. Bovendien moet er sprake zijn van een spoedeisend belang. 
Het verzoek moet, samen met een kopie van het bezwaarschrift, worden ingediend bij de voorzieningenrechter van rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, onder vermelding van voorlopige voorziening, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. U kunt uw verzoekschrift ook digitaal indienen bij rechtbank Midden-Nederland via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden.