Ontwerp omgevingsvergunningen (week 24 – 12 juni 2020)

Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.10 van de Wabo dat de volgende aanvraag om omgevingsvergunning gedurende zes weken ter inzage wordt gelegd:

Verlenging omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum
Botshol 14 in Abcoude Afwijken van het bestemmingsplan voor het gebruiken van een agrarische bedrijfswoning als plattelandswoning Z/19/150732 12-06-2020

Zienswijze indienen

Tijdens de termijn van inzage kan eenieder schriftelijk zienswijzen (uw mening of opmerkingen) naar voren brengen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. In de zienswijzen moet het volgende staan: omschrijving van het ontwerpbesluit waar u uw zienswijzen op geeft, uw naam en adres, datum, handtekening en motivering. Indien u in uw zienswijzen verwijst naar eerder door u ingediende brieven, wordt u verzocht hiervan een kopie bij te voegen. U kunt ook op afspraak uw zienswijzen mondeling kenbaar maken bij de behandelend ambtenaar. Belanghebbenden worden in beginsel niet-ontvankelijk verklaard in hun beroep bij de administratieve rechter als redelijkerwijs aan hen kan worden verweten dat zij tegen het ontwerpbesluit geen zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht naar voren hebben gebracht.