Verleende omgevingsvergunningen voor kappen (week 23 – 5 juni 2020)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Activiteit Zaaknummer Datum verzonden
Abcoude: Molenweg 19B Kappen en herplanten van 13 bomen Kappen Z/20/162347 20-05-2020

 

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, onder vermelding van ‘Voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.