Abcoude, ontheffing inrichting tijdelijke bouwplaats aan de Haagwinde en Zilver-schoon (week 12 – 17 maart 2020)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 12 maart 2020 in relatie tot de artike-len 2.10 en 2.11 van de Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen (APV) aan Ta-len West B.V. ontheffing hebben verleend om een tijdelijke bouwplaats in te richten aan de Haagwinde 1391 XT in Abcoude en Zilverschoon 1391 XS in Abcoude. Dit in verband met onderhoudswerkzaamheden in opdracht van GroenWest.

De ontheffing voor Haagwinde geldt van 18 maart 2020 t/m 10 april 2020.
De ontheffing voor Zilverschoon geldt van 10 april 2020 t/m 1 mei 2020.

Bezwaar

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en in ieder geval bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit en de re-den(en) van bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij het college van burge-meester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen, Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.

Verzoek om een voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien u op korte termijn wilt voorkomen dat uitvoering wordt gegeven aan het besluit, dan kunt u de voorzie-ningenrechter van de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om een voorlopige voorziening kan alleen worden ingediend, als u tegen het besluit ook bezwaar heeft gemaakt. Bovendien moet er sprake zijn van een spoedeisend be-lang. Het verzoek moet, samen met een kopie van het bezwaarschrift, worden ingediend bij de voorzieningenrechter van rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voor-lopige voorziening, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. U kunt uw verzoekschrift ook digitaal indienen bij rechtbank Midden-Nederland via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daar-voor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de ge-noemde site voor de precieze voorwaarden. Aan het indienen van een verzoek om een voor-lopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden.