Intrekking omgevingsvergunningen (week 11 – 10 maart 2020)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning(en) is/zijn ingetrokken:

Locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum verzonden

Oudhuijzerweg 41 in Wilnis

Het vervangen beschoeiing, het vergroten van een insteekhaven en bouwen van steigers

z/20/158229

05-03-2020

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van het intrekkingsbesluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, onder vermelding van ‘Voorlopige voorzieningen’, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.