Mijdrecht, ontheffing inrichting tijdelijke bouwplaats aan de Leicester

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 11 februari 2020 in relatie tot de artikelen 2.10 en 2.11 van de Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen (APV) aan Hein Heun Sloopwerken B.V.-ontheffing hebben verleend om een tijdelijke bouwplaats in te richten aan de Leicester, 3641 LH in Mijdrecht. Dit in verband met de verbouwing van Albert Heijn. De ontheffing geldt van zaterdag 21 maart 2020 tot en met dinsdag 31 maart 2020.

Het parkeerterrein wordt daarom zaterdag 21 maart en zondag 22 maart gebruikt voor sloopwerkzaamheden. Houd u er rekening mee dat u deze dagen hier niet kan parkeren. Vanaf maandag 23 maart kunt u weer beperkt gebruik maken van het parkeerterrein.

Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met de firma Hein Heun Sloopwerken B.V. via T. 054 664 10 11.

Bezwaar

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en in ieder geval bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit en de reden(en) van bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen, Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.

Verzoek om een voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien u op korte termijn wilt voorkomen dat uitvoering wordt gegeven aan het besluit, dan kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om een voorlopige voorziening kan alleen worden ingediend, als u tegen het besluit ook bezwaar heeft gemaakt. Bovendien moet er sprake zijn van een spoedeisend belang. Het verzoek moet, samen met een kopie van het bezwaarschrift, worden ingediend bij de voorzieningenrechter van rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, onder vermelding van ‘Voorlopige voorziening’, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. U kunt uw verzoekschrift ook digitaal indienen bij rechtbank Midden-Nederland via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden.