Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats (week 11 – 10 maart 2020)

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij in De Ronde Venen twee verkeersbesluiten hebben genomen. De besluiten betreffen verkeersmaatregelen voor het inrichten van openbare parkeerplaatsen tot gehandicaptenparkeerplaats op kenteken nabij:

  • Pastoor Kannelaan 19, 3648XW in Wilnis
  • Langhuis 25, 3648LJ in Wilnis

De besluiten liggen met ingang van dinsdag 10 maart 2020 zes weken ter inzage op het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht.

Bezwaar

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en in ieder geval bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit en de reden(en) van bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.

Verzoek om een voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien u op korte termijn wilt voorkomen dat uitvoering wordt gegeven aan het besluit, dan kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om een voorlopige voorziening kan alleen worden ingediend, als u tegen het besluit ook bezwaar heeft gemaakt. Bovendien moet er sprake zijn van een spoedeisend belang. Het verzoek moet, samen met een kopie van het bezwaarschrift, worden ingediend bij de voorzieningenrechter van rechtbank Utrecht, sector Bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden.