Verleende omgevingsvergunningen (Week 14 – 31 maart 2020)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum verzonden

Herenweg 242 R 78A in Vinkeveen

Nieuwe recreatieark bovenbouw op bestaande arkbak op bestaande ligplaats ark

Z/20/158568

20-03-2020

Lindewetering 8 in Abcoude

Verdiepte groene fietsenstalling

Z/20/158180

20-03-2020

Baambrugse Zuwe 125 B in Vinkeveen

Het vergroten van het woonhuis

Z/20/157754

20-03-2020

Raadhuislaan 3 in Mijdrecht

Het plaatsen van 4 dakkapellen

Z/20/160037

23-03-2020

Meerkoetlaan 17 in Vinkeveen

Het bouwen van een tuinberging met overkapping

Z/20/157160

24-03-2020

Meerkoetlaan 19 in Vinkeveen

Het bouwen van een tuinberging met overkapping

Z/20/157159

24-03-2020

Proostdijstraat 4 in Mijdrecht

Plaatsen dakkapel op voorgevel dakvlak

Z/20/158367

25-03-2020

Achterveld 17 in Vinkeveen

Vergroten appartement

Z/20/159681

25-03-2020

Kerkstraat 23 in Abcoude

Vervangen van 4 antennes en plaatsen van 4 antennes

Z/19/154506

25-03-2020

Kadastraal bekend sectie D, perceelnummer 1163 in de kadastrale gemeente Abcoude, (nabij) Nellestein

Het aanleggen van twee schottenstuwen voor het verbreden van de watergang tot weidevogel reservaat

Z/20/157562

25-03-2020

Wilnis: Burgemeester Padmosweg 169

Hebben van een zorg-, buurtboerderij, het bouwen van twee dierenverblijven en het aanleggen van een toegangsweg

Activiteiten:
- bouw
- aanleggen

Z/19155444

24-03-2020

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, onder vermelding van ‘Voorlopige voorzieningen’, Postbus 16005, 3500 DA   Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.