Verleende omgevingsvergunningen (week 10 – 3 maart 2020)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum verzonden

Dorpsstraat 42 Wilnis

Het verbouwen van de woning

Z/19/153085

25-2-2020

Koningsvaren 19 in Abcoude

Het uitbreiden van de woning aan de achterzijde en het wijzigen van de voorgevel

Z/20/156913

25-2-2020

Plaswijk 3B in Vinkeveen

Het herbouwen van een woning

Z/19/155140

27-2-2020

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, onder vermelding van ‘Voorlopige voorzieningen’, Postbus 16005, 3500 DA   Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.