Verleende omgevingsvergunningen (week 12 – 17 maart 2020)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum verzonden

Kerkstraat 6 in Abcoude

verbouwing van het woonhuis

Z/19/154567

9-3-2020

Westerlandweg 6 A in Mijdrecht

voor het afwijkend bouwen van de verleende vergunning W-2018-0097

Z/20/158627

9-3-2020

het kadastrale perceel in Vinkeveen, sectie H, nummer 2076

Buitenborgh WRK II   buisvervangingen in het WRKII ruwwaterleiding systeem

Z/19/155498

11-3-2020

Slotplaats 1, 3 en 4 in Abcoude (aangevraagd op Land van Winkel  kavel 170-172-173)

Oprichten drie woningen (LvW kavel 170-172-173)

Z/19/156302

13-3-2020

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, onder vermelding van ‘Voorlopige voorzieningen’, Postbus 16005, 3500 DA   Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.