Wet Milieubeheer

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat zij een melding op basis van het Activiteitenbesluit hebben ontvangen van:

  • Hans en Frietje voor het adres Burgemeester Haitsmaplein 2 in Mijdrecht. De melding heeft betrekking op het oprichten van een horecabedrijf voor de verkoop van gebakken friet, kroketten en ijs.
  • Maatschap de Pijper voor het adres De Horn 4 in Baambrugge. De melding heeft betrekking op het slopen en opnieuw opbouwen van de bestaande ligboxenstal. Hiermee samenhangend wordt het aantal stuks rundvee uitgebreid. Tevens wordt de melding/vergunning geactualiseerd (o.a. geen mestbassin meer, realiseren bed & breakfast).
  • Anything Is Possible voor het adres Gein-Noord 27 in Abcoude. De melding heeft betrekking op het vergroten van de atelierruimte.

Voor de activiteiten van de hier vermelde bedrijven zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover zienswijzen naar voren te brengen, bezwaar in te dienen en/of beroep in te stellen. Voor het inzien van meldingen op basis van deze algemene maatregel van bestuur dient u eerst een afspraak te maken bij Omgevingsdienst regio Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht, elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur. Als u een toelichting wilt of de stukken wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met een medewerker van team Bedrijfsvoering van de Omgevingsdienst, telefoon: 088 – 022 50 00.