Intrekking omgevingsvergunningen (week 18 – 1 mei 2020)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn ingetrokken:

Intrekking omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum ontvangen
Burgemeester van Trichtlaan 86 in Wilnis Plaatsen dakkapel voorzijde Z/20/162387 20-04-2020
Herenweg 289 in Vinkeveen Wijzigen van de eerder verleende omgevingsvergunning Z/19/155554 20-04-2020
Laan van Binnenrust 12 in Abcoude Aanvraag wijzigen ramen Z/20/162609 20-04-2020

 

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van het intrekkingsbesluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, onder vermelding van ‘Voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.