Mijdrecht, ontheffing inrichting tijdelijke bouwplaats aan de Roerdomp (week 22 – 29 mei 2020)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 19 mei 2020 in relatie tot de artikelen 2.10 en  2.11 van de Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen (APV) aan Aannemersbedrijf A. van Ooijen ontheffing hebben verleend om een tijdelijke bouwplaats in te richten aan de Roerdomp 3641 TG in Mijdrecht. Dit in verband met bestratingswerkzaamheden aan de Scholekster. De ontheffing geldt van maandag 8 juni 2020 tot en met maandag 22 juni 2020. Het werkadres is Scholekster, 3641 TT en 3641 TV, in Mijdrecht.

Bezwaar

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en in ieder geval bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit en de reden(en) van bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.

Verzoek om een voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien u op korte termijn wilt voorkomen dat uitvoering wordt gegeven aan het besluit, dan kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening te treffen.
Een verzoek om een voorlopige voorziening kan alleen worden ingediend, als u tegen het besluit ook bezwaar heeft gemaakt. Bovendien moet er sprake zijn van een spoedeisend belang.
Het verzoek moet, samen met een kopie van het bezwaarschrift, worden ingediend bij de voorzieningenrechter van rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, onder vermelding van ‘voorlopige voorziening’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. U kunt uw verzoekschrift ook digitaal indienen bij rechtbank Midden-Nederland via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden.