Ontwerpbestemmingsplan Botsholsedwarsweg 2d (week 22 – 29 mei 2020)

Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 (uniforme openbare voorbereidingsprocedure) van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang van 30 mei 2020 het ontwerpbestemmingsplan ‘Botsholsedwarsweg 2d’ in Waverveen (met planidentificatienummer NL.IMRO.0736.BPP046botsholsdw2d-ow01) en de daarop betrekking hebbende stukken gedurende zes weken voor eenieder ter inzage liggen. Het ontwerpbestemmingsplan is op de volgende manieren te raadplegen:

Toelichting

Het bestemmingsplan ‘Botsholsedwarsweg 2d’ maakt het planologisch mogelijk om op de plek van het voormalige schoolgebouw ‘De Poldertrots’ in Waverveen een vrijstaande woning en vier aaneengebouwde woningen te realiseren.

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan eenieder op het ontwerpbestemmingsplan een zienswijze kenbaar maken bij de gemeenteraad van De Ronde Venen. Deze zienswijze kan naar keuze mondeling of schriftelijk kenbaar worden gemaakt. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de raad van de gemeente De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG in Mijdrecht. Voor mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met Ellen Hoorn van de afdeling Ruimte. Zij is op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag tijdens kantooruren telefonisch te bereiken via 0297 29 16 16.