Verleende omgevingsvergunningen (week 20 – 15 mei 2020)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum ontvangen
Waverbancken 29 in Vinkeveen Dakopbouw Waverbancken 29 Vinkeveen Z/20/159676 06-05-2020
Oosterlandweg 23A in Mijdrecht Plaatsen van dakkapellen aan de voorzijde Z/20/159545 06-05-2020
Genieweg 26 in Mijdrecht Nieuwbouw van een bedrijfspand Z/20/159316 04-05-2020

 

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, onder vermelding van ‘Voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.