Verleende omgevingsvergunningen (week 22 – 29 mei 2020)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum ontvangen
Baambrugse Zuwe 127 C1 Vinkeveen Bouw van een woning Z/20/159898 19-05-2020
Baambrugse Zuwe 127 C1 Vinkeveen Aanleggen van een brug en toegangshek Z/20/159323 19-05-2020
Futenlaan 36 Vinkeveen Plaatsen van een dakkapel Z/20/161369 19-05-2020

 

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, onder vermelding van ‘Voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.