U kunt digitaal een afspraak maken voor een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Voor alle andere producten of diensten bel voor een afspraak 0297 - 29 16 16.

Lees verder over het coronavirus. Bent u ondernemer, kijk dan hier voor de regelingen voor ondernemers.

Mijdrecht, ontheffing tijdelijke plaatsing container aan de Leicester (week 47 – 20 november)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 17 november 2020 in relatie tot de artikelen 2.10 en  2.11 van de Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen (APV) aan Café Cens ontheffing hebben verleend om een tijdelijke container te plaatsen aan de Leicester 3641 LH in Mijdrecht. Het werkadres is Eendracht 3641 ML in Mijdrecht. Dit in verband met een verbouwing.

De ontheffing geldt van woensdag 18 november tot en met vrijdag 18 december 2020.

Bezwaar

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en in ieder geval bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit en de re-den(en) van bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij het college van burge-meester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. 

Verzoek om een voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien u op korte termijn wilt voorkomen dat uitvoering wordt gegeven aan het besluit, dan kunt u de voorzie-ningenrechter van de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening te treffen. 
Een verzoek om een voorlopige voorziening kan alleen worden ingediend, als u tegen het besluit ook bezwaar heeft gemaakt. Bovendien moet er sprake zijn van een spoedeisend be-lang. 
Het verzoek moet, samen met een kopie van het bezwaarschrift, worden ingediend bij de voorzieningenrechter van rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voor-lopige voorziening, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. U kunt uw verzoekschrift ook digitaal indienen bij rechtbank Midden-Nederland via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daar-voor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de ge-noemde site voor de precieze voorwaarden. Aan het indienen van een verzoek om een voor-lopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden.