U kunt digitaal een afspraak maken voor een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Voor alle andere producten of diensten bel voor een afspraak 0297 - 29 16 16.

Lees verder over het coronavirus. Bent u ondernemer, kijk dan hier voor de regelingen voor ondernemers.

Ontwerp wijzigingsplan Wilnisse Zuwe 34 (week 41 – 9 oktober 2020)

Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 (uniforme openbare voorbereidingsprocedure) van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang van 10 oktober 2020 het ontwerpwijzigingsplan “Wilnisse Zuwe 34” in Wilnis (met planidentificatienummer NL.IMRO.0736.bpw012wilnzw34-ow01) en de daarop betrekking hebbende stukken gedurende zes weken voor eenieder ter inzage liggen. Het ontwerpwijzigingsplan is op de volgende manieren te raadplegen:
-    De papieren versie ligt ter inzage bij de balie Omgevingszaken; op de begane grond, in de centrale hal van het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. Deze balie is open op afspraak, van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 11.30 uur. U kunt een afspraak maken door te mailen naar ‘omgevingszaken@derondevenen.nl’ of te bellen met 0297 29 16 16.
-    De verbeelding van het authentieke ontwerpwijzigingsplan is interactief te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. U komt rechtstreeks bij dit plan via het volgende adres: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0736.bpw012wilnzw34-ow01. 
De authentieke ontwerp planbestanden kunt u downloaden via de volgende locatie 
http://ro-online.robeheer.nl/0736/manifest.html.
-    U kunt het plan ook inzien via www.derondevenen.nl of http://0736.ropubliceer.nl

Toelichting

Het wijzigingsplan “Wilnisse Zuwe 34” voorziet in het wijzigen van de bestemming van het perceel Wilnisse Zuwe 34 in Wilnis van ‘Agrarisch met waarden - Natuurwaarden’ naar ‘Wonen’.  

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder op het ontwerpwijzigingsplan een zienswijze kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van De Ronde Venen. Deze zienswijze kan naar keuze mondeling of schriftelijk kenbaar worden gemaakt. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan college van burgemeester en wethouders van De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG in Mijdrecht. Voor mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met Myra van Woerden van de afdeling Ruimte. Zij is op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag tijdens kantooruren telefonisch te bereiken via 06 30 86 58 04.