U kunt digitaal een afspraak maken voor een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Voor alle andere producten of diensten bel voor een afspraak 0297 - 29 16 16.

Lees verder over het coronavirus. Bent u ondernemer, kijk dan hier voor de regelingen voor ondernemers.

Vinkeveen, verkeersbesluit voor het inrichten van een openbare parkeerplaats tot gehandicaptenparkeerplaats (week 43 – 23 oktober 2020)

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij in De Ronde Venen een verkeersbesluit hebben genomen. Dit besluit betreft de volgende verkeersmaatregel:

Het inrichten van een openbare parkeerplaats tot gehandicaptenparkeerplaats op kenteken nabij Herenweg 276-B61, 3645 DX in Vinkeveen.    

Dit besluit ligt met ingang van vrijdag 23 oktober 2020 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. 

Beroep

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking beroep instellen. Het beroepschrift moet zijn ondertekend en in ieder geval bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit en de reden(en) van beroep. Het beroepschrift moet worden ingediend bij rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Aan het indienen van beroep zijn kosten (griffierecht) verbonden. 

Verzoek om een voorlopige voorziening

Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien u op korte termijn wilt voorkomen dat uitvoering wordt gegeven aan het besluit, dan kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om een voorlopige voorziening kan alleen worden ingediend, als u tegen het besluit ook beroep heeft ingesteld. Bovendien moet er sprake zijn van een spoedeisend belang. Het verzoek moet, samen met een kopie van het beroepschrift, worden ingediend bij de voorzieningenrechter van rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden. 

Digitaal beroep- en verzoekschrift

U kunt uw beroep- en verzoekschrift ook digitaal indienen bij de rechtbank Utrecht via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.