U kunt digitaal een afspraak maken voor een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Voor alle andere producten of diensten bel voor een afspraak 0297 - 29 16 16.

Lees verder over het coronavirus. Bent u ondernemer, kijk dan hier voor de regelingen voor ondernemers.

Wabo (week 41 – 9 oktober 2020)

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen hebben besloten om de omgevingsvergunning beperkte milieutoets te verlenen.

besluitdatum:    9 oktober 2020
inrichting:          Holland Scherm BV
adres:               De Hoef Westzijde 31 in De Hoef
betreft:              het oprichten van een hout- en betonbewerkingsbedrijf

Bezwaarprocedure

Tegen bovenstaand besluit kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de dag van verzending van het besluit (datum verzending: 9 oktober 2020) een bezwaarschrift indienen bij: College van burgemeester en wethouders van de gemeente IJsselstein, postbus 26, 3400 AA IJsselstein.

Het bezwaarschrift moet de volgende gegevens bevatten: volledige naam en adresgegevens van bezwaarmaker, de dagtekening, handtekening, een aanduiding van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en de gronden van bezwaar. 

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het besluit, en de eventuele gevolgen ervan, niet op. Indien er sprake is van een spoedeisend belang kan de bezwaarmaker vooruitlopend op de beslissing op het bezwaarschrift een voorlopige voorziening bij de rechtbank vragen. Dit kan door middel van het sturen van een verzoekschrift aan de Rechtbank Midden Nederland, afdeling Bestuursrecht, onder vermelding van ‘voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Het verzoekschrift dient te zijn voorzien van naam en adresgegevens verzoeker, de dagtekening, handtekening, vermelding van spoedeisend belang, reden van het verzoek en een kopie van het ingediende bezwaar. Aan een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Ter inzage

De stukken met betrekking tot deze beschikking liggen gedurende zes weken na datum van verzending ter inzage bij:
•    Omgevingsdienst regio Utrecht, Archimedeslaan 6 te Utrecht, elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur (na telefonisch overleg: 088 – 022 50 00).
•    Gemeente De Ronde Venen, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht.
Voor informatie over openingstijden zie de website van de gemeente.