U kunt digitaal een afspraak maken voor een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Voor alle andere producten of diensten bel voor een afspraak 0297 - 29 16 16.

Lees verder over het coronavirus. Bent u ondernemer, kijk dan hier voor de regelingen voor ondernemers.

Wet Milieubeheer (week 44 – 30 oktober)

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat:

Zij een melding op basis van het Activiteitenbesluit hebben ontvangen van:
•    Holland Scherm B.V. voor het adres:
de Hoef Westzijde 32 in De Hoef. De melding heeft betrekking op het realiseren van een werkplaats voor het bewerken van houtproducten en het fabriceren van betonproducten. 
•    Maatschap A.T. van Dijk en C.F. Bakhuisen voor het adres:
Gagelweg 3 in Wilnis. De melding heeft betrekking op het wijzigen van het huisvestingssysteem A. 1.14 naar A 1.13 in de melkrundveestal. Er vindt geen wijziging in dieraantallen plaats. De melding heeft ook betrekking op het maken van sleufsilo’s van de kuilplaten, het realiseren van een vaste mestopslag en het beëindigen van het houden van varkens. De oude varkensstal wordt nu als werkplaats en opslagruimte gebruikt. De mestkelder van de voormalige varkensstal moet schoon zijn en mag niet meer worden gebruikt voor de opslag van mest. 
•    Buts & Partner voor het adres:
Gein-Noord 27 in Abcoude. De melding heeft betrekking op de aanleg van een nieuwe opslag voor vaste mest met een opslagcapaciteit van maximaal 600 m3.
•    Veehouderij Hogeveen voor het adres:
Ringdijk 2e bedijking 29 in Mijdrecht. De melding heeft betrekking op het niet meer houden van (vlees)varkens binnen het bedrijf. De voormalige varkensstal wordt nu gebruikt als opslag en de bijbehorende mestkelder is leeg en schoon. Ook stopt het bedrijf met het houden van melkkoeien en het uitbreiden van het aantal te houden stuks vrouwelijk jongvee en schapen.
•    I. Oudshoorn voor het adres:
Veldweg 1B in Waverveen. De melding heeft betrekking op het stoppen met het gedeelte varkenshouderij van de gemengde veehouderij. In de nieuwe, gemelde situatie wordt de oude varkensstal aangepast en worden daarin melkkoeien en jongvee gehouden. In de melkveestal wordt het veebestand ook iets uitgebreid. De vaste mestplaats wordt naast de oude varkensstal gerealiseerd.

Voor de activiteiten van de hier vermelde bedrijven zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover zienswijzen naar voren te brengen, bezwaar in te dienen en/of beroep in te stellen. 
Voor het inzien van meldingen op basis van deze algemene maatregel van bestuur dient u eerst een afspraak te maken bij:

Omgevingsdienst regio Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht, elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur.

Als u een toelichting wilt of de stukken wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met een medewerker van team Bedrijfsvoering van de Omgevingsdienst via 088 – 022 50 00.