U kunt digitaal een afspraak maken voor een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Voor alle andere producten of diensten bel voor een afspraak 0297 - 29 16 16.

Lees verder over het coronavirus. Bent u ondernemer, kijk dan hier voor de regelingen voor ondernemers.

Bekendmaking visie en interim verordening

Ontwerp Omgevingsvisie, ontwerp Interim Omgevingsverordening en milieueffectrapportage

Op 17 maart hebben Gedeputeerde Staten van Utrecht de Ontwerp Omgevingsvisie provincie Utrecht en het
bijbehorende milieueffectrapport vastgesteld. Op 4 september hebben Gedeputeerde Staten van Utrecht de
Ontwerp Interim Omgevingsverordening provincie Utrecht vastgesteld. De provincie wil weten wat u van deze
documenten vindt. Daarom liggen deze 6 weken ter inzage zodat iedereen daarop kan reageren. In het eerste
kwartaal van 2021 zullen Provinciale Staten de definitieve versies van de Omgevingsvisie en Interim

Omgevingsverordening vaststellen.

Ontwerp Omgevingsvisie provincie Utrecht
In de Ontwerp Omgevingsvisie beschrijft de provincie hoe zij zich wil voorbereiden op de toekomst, gezien alle
ontwikkelingen die op de provincie afkomen en ruimte vragen. Denk daarbij aan de groeiende behoefte aan
woningen en bereikbaarheid, de aantrekkende economie, de energietransitie, de klimaatadaptatie en het
tegengaan van bodemdaling. Slimme combinaties van functies en maatwerk per gebied zijn nodig om het mooie
diverse landschap te behouden en versterken. De Ontwerp Omgevingsvisie laat zien hoe de provincie het fijne
woon- en leefklimaat van de provincie Utrecht wil behouden en versterken. De Ontwerp Omgevingsvisie gaat
over de hele provincie en is alleen bindend voor de provincie zelf.

Milieueffectrapport

Voor de Ontwerp Omgevingsvisie is een milieueffectrapport gemaakt (planMER). Hierin worden de milieu- en
leefomgevingseffecten van het nieuwe beleid voor de fysieke leefomgeving beoordeeld en vergeleken met de
effecten van het voortzetten van het huidige beleid. Doel is om de (milieu)effecten inzichtelijk te hebben ter
ondersteuning van de besluitvorming over de Omgevingsvisie. Hiermee kunnen milieubelangen volwaardig
worden meegewogen. Het milieueffectrapport is ter advisering aangeboden aan de Commissie voor de
milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.).

Ontwerp Interim Omgevingsverordening provincie Utrecht

De Ontwerp Omgevingsvisie komt juridisch tot uitdrukking in de Ontwerp Interim Omgevingsverordening
(Interimverordening), waarin de regels voor de leefomgeving zijn opgenomen. Zo’n 25 van de huidige
verordeningen, regelingen en besluiten zijn geïntegreerd in deze Interimverordening. De regels zijn, daar waar
nodig, herschreven, samengevoegd, vereenvoudigd en op elkaar afgestemd. De verordeningen zijn
samengevoegd met het oog op de toekomstige invoering van de Omgevingswet. De Interimverordening heeft
juridische werking onder de huidige wetten. Zodra de Omgevingswet in werking treedt, zal de Interimverordening
vervangen worden door de Omgevingsverordening.

Terinzagelegging

De Ontwerpen van de Omgevingsvisie en de Interim Omgevingsverordening en het planMER liggen vanaf
dinsdag 22 september 2020 tot en met maandag 2 november 2020 ter inzage. Ze zijn op papier tijdens
kantooruren in te zien in het Huis voor de Provincie Utrecht en in de gemeentehuizen en waterschapshuizen.

Digitaal inzien van de documenten

U kunt de documenten als volgt digitaal inzien:
1. Bekijk de Ontwerp Omgevingsvisie op ruimtelijkeplannen.provincie-utrecht.nl/NL.IMRO.9926.2020OWVISIEOW01
en de Ontwerp Interimverordening op ruimtelijkeplannen.provincieutrecht.
nl/NL.IMRO.9926.2020InterimVerord-OW01. Ook vind u deze documenten op ruimtelijkeplannen.nl ,
met de volgende IMRO-codes: NL.IMRO.9926.2020OWVISIE-OW01 en NL.IMRO.9926.2020InterimVerord-
OW01. In deze digitale systemen kunt u per locatie in de provincie Utrecht zien welk beleid en regels van
toepassing worden.
2. Download de Ontwerp Omgevingsvisie, de Ontwerp Interimverordening en het planMER als PDF via
provincie-utrecht.nl/ontwerpomgevingsvisie.

Inloopavonden

De provincie Utrecht organiseert vier informatieavonden waar u meer informatie kunt krijgen en uw vragen kunt
stellen over de documenten die ter inzage liggen. Er zijn 2 online en 2 fysieke bijeenkomsten.
 online informatieavonden:
o 28 september 2020, van 19:00 tot 21:30 uur.
o 29 september 2020, van 19:00 tot 21:30 uur.
 informatieavonden op locatie:
o 8 oktober, van 18:45 tot 22:15 uur.
o 12 oktober, van 18:45 tot 22:15 uur.
Vanwege de coronacrisis is het noodzakelijk dat u zich aanmeldt via provincieutrecht.
nl/aanmeldeninfoavondvisie. Daar vindt u ook de laatste stand van zaken over de
informatiebijeenkomsten. Gezien de coronacrisis is het namelijk mogelijk dat er op het laatste moment
aanpassingen nodig zijn.

Zienswijzen en opmerkingen

Van 22 september tot en met 2 november 2020 kan iedereen zienswijzen op de Ontwerp Omgevingsvisie en
opmerkingen op de Ontwerp Interimverordening (vanaf nu zienswijzen) bij Provinciale Staten indienen op de
documenten die ter inzage liggen. Dit kan op verschillende manieren:
1. online via een ‘zienswijze-formulier’
Het zienswijze-formulier vindt u op www.provincie-utrecht.nl/terinzage. Dit formulier kunt u gebruiken voor de
Omgevingsvisie, de Omgevingsverordening en het planMER.
Als u de Ontwerp Omgevingsvisie of Ontwerp Interimverordening digitaal bekijkt, kunt u in de
rechterbovenhoek van het scherm klikken (in de rode balk) op menu-optie “Inspraak” om het digitale
zienswijze-formulier te openen.
2. digitaal via e-mail
Stuur uw zienswijze aan: zienswijze.ogv@provincie-utrecht.nl. Vermeld bij uw zienswijze: uw aanhef (de heer
of mevrouw), voorletter(s), achternaam, adres, postcode en woonplaats, e-mailadres.
3. schriftelijk via een brief
Richt uw brief aan Provinciale Staten van Utrecht, t.a.v. de commissiegriffier Omgevingsvisie de heer R.J.
Poort, Postbus 80300, 3508 TH Utrecht. Vermeld bij uw zienswijze: uw aanhef (de heer of mevrouw),
voorletter(s), achternaam, adres, postcode en woonplaats, e-mailadres.
4. mondeling op de hoorzitting
Voor degenen die niet digitaal of schriftelijk kunnen reageren, bestaat de mogelijkheid om dit mondeling te
doen Tijdens de hoorzitting van Provinciale Staten op 26 oktober 2020 van 19:00 tot 22:00 uur, kunt u een
mondelinge zienswijze indienen. U kunt hierbij niet in gesprek gaan met Provinciale Staten. De hoorzitting
vindt plaats in het Huis voor de provincie Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht. U moet zich hiervoor
aanmelden. Dit kan door te bellen met de statengriffie 06-53704438 of te mailen naar
statengriffie@provincie-utrecht.nl. Het is mogelijk dat de hoorzitting online wordt gehouden vanwege de
coronacrisis. Op provincie-utrecht.nl/ontwerpomgevingsvisie vindt u de laatste stand van zaken.
Wij verzoeken u de zienswijze(n) zo beknopt en concreet mogelijk te formuleren. Wilt u ook aangeven welk(e)
document, hoofdstuk(ken), onderwerp(en), artikel(en) het betreft. Hiermee zorgt u ervoor, dat u een zo concreet
mogelijk antwoord krijgt op uw zienswijze.

Vervolg begin 2021

Alle ontvangen zienswijzen worden met een eerste reactie van de provincie (van Gedeputeerde Staten, het
dagelijks bestuur van de provincie) opgenomen in een concept Nota van Beantwoording. Iedereen die een
zienswijze of opmerking heeft ingediend ontvangt een uitnodiging voor een hoorzitting. Wie dat wil kan daar de
zienswijze toelichten en reageren op de concept Nota van Beantwoording. Vervolgens gaan Provinciale Staten de
Omgevingsvisie en de Interim Omgevingsverordening en de Nota van Beantwoording definitief vaststellen. Bij de
vaststelling betrekken ze de Nota van Beantwoording en wat ze hebben gehoord bij de hoorzitting.

Heeft u nog vragen?

Mocht u nog vragen hebben over deze bekendmaking, dan kunt u die stellen via omgevingswet@provincieutrecht.
nl. U ontvangt zo spoedig mogelijk antwoord.