U kunt digitaal een afspraak maken voor een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Voor alle andere producten of diensten bel voor een afspraak 0297 - 29 16 16.

Lees verder over het coronavirus. Bent u ondernemer, kijk dan hier voor de regelingen voor ondernemers.

Ontwerp-verklaring van geen bedenkingen en ontwerp-omgevingsvergunning Waterkwaliteitsscherm de Geer (week 38 – 18 september 2020)

Bekendmaking ontwerp-verklaring van geen bedenkingen en ontwerp-omgevingsvergunning (Zaaknummer Z/20/161361) Waterkwaliteitsscherm in de Geer bij de Oudhuizersluis in Wilnis. 

Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen zijn voornemens om een omgevingsvergunning te verlenen voor het afwijken van het bestemmingsplan voor het realiseren van een waterkwaliteitsscherm in de Geer bij de Oudhuizersluis, ter hoogte van Wilnisse Zuwe 60, 3648 NL Wilnis

Ontwerpverklaring van geen bedenkingen

Op 2 juli 2020 heeft de gemeenteraad een ontwerpverklaring van geen bedenkingen, zoals bedoeld in artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) afgegeven, voor het afwijken van het ter plaatse geldende bestemmingsplan “Buitengebied-West”. 

Ter inzage

De ontwerp-omgevingsvergunning en alle daarbij bijbehorende stukken en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen liggen, conform artikel 3.10 Wabo, vanaf 19 september 2020 gedurende zes weken ter inzage 
in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. Voor het inzien van de ontwerp-omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken kunt u een afspraak maken door te mailen naar omgevingszaken@derondevenen.nl of te bellen met 0297 29 16 16. U kunt het plan ook bekijken op www.derondevenen.nl

Zienswijze indienen

In de periode dat de ontwerp-omgevingsvergunning en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen ter inzage liggen kunt u schriftelijk of mondeling uw zienswijzen indienen. 
Schriftelijke zienswijzen tegen de ontwerp-omgevingsvergunning kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van De Ronde Venen. Schriftelijke zienswijzen tegen de ontwerpverklaring van geen bedenkingen dienen gericht te worden aan de gemeenteraad van De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. 

Voor mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met Myra van Woerden van de afdeling Ruimte. Zij is op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag tijdens kantooruren bereikbaar via 0297 29 16 16. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen het uiteindelijke besluit kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen het ontwerpbesluit en men belanghebbende is. 

Crisis- en Herstelwet

Procedurele bepalingen uit de Crisis en Herstelwet (CHW) zijn van toepassing. Gelet op bijlage I, onder 3 van de CHW geldt dat de procedurele bepalingen uit afdeling 2 van de CHW op dit besluit van toepassing zijn. Deze procedurele bepalingen zijn gericht op een, eventueel van toepassing zijnde, versnelling van de procedure, maar gaan uiteraard niet ten koste van de rechtszekerheid.