U kunt digitaal een afspraak maken voor een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Voor alle andere producten of diensten bel voor een afspraak 0297 - 29 16 16.

Lees verder over het coronavirus. Bent u ondernemer, kijk dan hier voor de regelingen voor ondernemers.

Wet milieubeheer (week 38 - 18 september 2020)

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat zij op 18 september 2020 een beschikking tot het opleggen van maatwerkvoorschriften hebben afgegeven voor de inrichting: Escape Mijdrecht, Dorpsstraat 37A, 3641 EA Mijdrecht. De beschikking betreft het lozen van bedrijfsafvalwater zonder geleiding door een vetafscheider en slibvangput.

Bezwaarmogelijkheid

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten: de naam en het adres van de indiener; een handtekening; de dagtekening; een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Geadviseerd wordt om voorafgaand aan het indienen van het bezwaar contact op te nemen met de gemeente. 

Voorlopige voorziening

Indien er sprake is van een spoedeisend belang kan om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, onder vermelding van ‘Voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank via: http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het instellen van een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening zijn griffiekosten verschuldigd. U wordt hierover door de rechtbank op de hoogte gesteld.

Ter inzage

De stukken met betrekking tot deze beschikking liggen gedurende zes weken na datum van verzending ter inzage bij:

  • Omgevingsdienst regio Utrecht, Archimedeslaan 6 in Utrecht, elke werkdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur (na telefonisch overleg 088 – 022 50 00);
  • Gemeente De Ronde Venen, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht

Voor informatie over openingstijden en een afspraak voor het inzien van de stukken www.derondevenen.nl