Geweigerde omgevingsvergunningen (week 19 – 10 - mei-2024)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn geweigerd:

Weigering omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum weigering Datum publicatie op overheid.nl
Lange Coupure 1A in Abcoude bouwen schuur (bedrijfsgebouw) inclusief kantoor z-21-000897 18-04-2024 24-04-2024
Wilnisse Zuwe 15D in Wilnis plaatsen bijbehorend bouwwerk voor paardenkraamhotel Z-2023-108408 29-04-2024 01-05-2024


De belanghebbende die rechtstreeks in zijn belang is getroffen en die tegen het ontwerpbesluit een zienswijze heeft ingediend (alsmede degene die redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend) kan binnen een termijn van zes weken na de datum van publicatie op overheid.nl een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Van de indiener van het beroepschrift wordt door de rechtbank griffierecht geheven. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit beroep is aangetekend, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het beroepschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.