Geweigerde omgevingsvergunningen (week 24 – 14 juni 2024)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvraag om omgevingsvergunning is geweigerd:

Weigering omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum weigering
Wilnisse Zuwe 15D, Wilnis Aanpassen van de bestaande vergunning Z2024-000227 31-05-2024


Belanghebbende die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG  Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van het verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.