Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Ter Aase Zuwe 3c/d & 5, Vinkeveen

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, afdeling 3.4 (uniforme openbare voorbereidingsprocedure) van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 4.6, eerste lid, sub g en artikel 4.6, tweede lid, sub a, onder 2, van de Invoeringswet Omgevingswet bekend dat de gemeenteraad van De Ronde Venen 24 april 2024 het bestemmingsplan ‘Ter Aase Zuwe 3c/d & 5, Vinkeveen’ (met planidentificatienummer NL.IMRO.0736.BPP043TZuwe3cden5-va01) heeft vastgesteld.    

Het bestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 4 mei 2024 gedurende zes weken ter inzage en zijn op de volgende manieren te raadplegen:  

  • De papieren versie ligt ter inzage in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. Voor het inzien van het bestemmingsplan kunt u een afspraak maken door te mailen naar omgevingszaken@derondevenen.nl of te bellen met 0297 29 16 16.  
  • De verbeelding van het authentieke plan is interactief te raadplegen via www.omgevingswet.overheid.nl. U komt rechtstreeks bij het bestemmingsplan via het volgende adres:   

https://omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart/viewer/(documenten//rechter-paneel:document/NL.IMRO.0736.BPP043TZuwe3cden5-va01/plekinfo)  

Inhoud bestemmingsplan  


Dit bestemmingsplan maakt het planologisch mogelijk om 1 nieuwe woning toe te staan binnen de al bestaande woonbestemming aan de Ter Aase Zuwe 3d en wijzigt de agrarische bestemming ter plaatse van Ter Aase Zuwe 5 in een woonbestemming ten behoeve van de bouw van 1 extra woning. In ruil hiervoor wordt alle (voormalige) agrarische bedrijfsbebouwing ter plaatse gesloopt, verdwijnen de planologische mogelijkheden om agrarische bedrijfsactiviteiten uit te voeren en wijzigt de agrarische bestemming op het meest oostelijke perceel van 40.000m2 in een natuurbestemming ten behoeve van een natuurontwikkeling.    

Wijzigingen  

Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld. De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan: 

Planregels 

De voorwaardelijke verplichting in artikel 5.4.2 van het ontwerpbestemmingsplan is opgeknipt in 2 losse voorwaardelijke verplichtingen, namelijk Voorwaardelijke verplichting 1 (art. 5.4.2) en Voorwaardelijke verplichting 2 (art. 5.4.3). Reden hiervoor is dat de voorwaardelijke verplichting voor het realiseren van een natuurontwikkeling enkel van toepassing is op één van de twee nieuw te bouwen woningen. Tevens is lid c in dit artikel herschreven naar aanleiding van het uitgevoerde aanvullende bodemonderzoek.  

Verbeelding 

De verbeelding is aangepast conform de gewijzigde voorwaardelijke verplichting. Het bouwvlak ten oosten van Ter Aase Zuwe 5 krijgt de functieaanduiding ‘voorwaardelijke verplichting 1’. Het bouwvlak aan de Ter Aase Zuwe 3d krijgt de functieaanduiding ‘voorwaardelijke verplichting 2’. 

Beroep bestemmingsplan  

Van 5 mei 2024 tot en met 17 juni 2024 kan door belanghebbenden tegen het bestemmingsplan bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag beroep worden ingesteld.   
U kunt ook digitaal procederen. Meer informatie vindt u op de website van de Raad van State. Voor het instellen van een beroep is griffierecht verschuldigd.  

Voorlopige voorziening  

Het instellen van beroep schorst de inwerkingtreding van het besluit niet. Hiertoe dient naast beroep tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening te worden gedaan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Hiervoor is separaat een griffierecht verschuldigd.  

Inwerkingtreding van het besluit  

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State treedt het besluit niet in werking alvorens op het verzoek is beslist.