Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan “Rijksstraatweg 85” Baambrugge

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, afdeling 3.4 (uniforme openbare voorbereidingsprocedure) van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 4.6, eerste lid, sub g en artikel 4.6, tweede lid, sub a, onder 2, van de Invoeringswet Omgevingswet bekend dat de gemeenteraad van De Ronde Venen op 29 februari 2024 het bestemmingsplan ‘Rijksstraatweg 85, Baambrugge’ (met planidentificatienummer NL.IMRO.0736.BPP053Rijksstr85-VA01) gewijzigd heeft vastgesteld.  
Het bestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 16 maart 2024 gedurende zes weken ter inzage en zijn op de volgende manieren te raadplegen:

  • De papieren versie ligt ter inzage in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. Voor het inzien van het bestemmingsplan kunt u een afspraak maken door te mailen naar omgevingszaken@derondevenen.nl of te bellen met het klantcontactcentrum: 0297 29 16 16.
  • De verbeelding van het authentieke plan is interactief te raadplegen via: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0736.BPP053Rijksstr85-VA01 of via het Omgevingsloket.
  • De authentieke planbestanden kunt u downloaden via de volgende locatie http://ro-online.robeheer.nl/0736/manifest.html. U kunt het plan ook inzien via http://0736.ropubliceer.nl.

Inhoud bestemmingsplan

Het perceel aan de Rijksstraatweg 85 bevindt zich aan de rand van de bebouwde kom van Baambrugge. Het betreft een voormalige veehouderij. De opstallen staan leeg en zijn verouderd. Het doel is om de locatie te herontwikkelen naar wonen. De agrarische activiteiten zijn beëindigd. De beeldbepalende boerderij en het bijbehorende koetshuis zijn onderdeel van het beschermd dorpsgezicht en blijven behouden. Alle achterliggende opstallen, sleufsilo’s, mestplaat en overige verhardingen met een totale oppervlakte van circa 7.000 m2 worden verwijderd. De landschappelijke inpassing (bijlage 1 bij de regels) laat zien dat de kwaliteit van het gebied aanzienlijk verbetert, er is nu ruimte voor groen. De nieuwe totale oppervlakte verharde ruimte en bebouwing is circa 3700 m2. In totaal worden er 16 wooneenheden gerealiseerd. Zodoende wordt een leegstandsprobleem (van de opstallen) opgelost en draagt het initiatief bij aan de leefbaarheid van Baambrugge. Dit planvoornemen is in strijd met het geldende bestemmingsplan. Het voorliggend bestemmingsplan maakt de gewenste ontwikkeling aan de Rijksstraatweg 85 mogelijk.

Wijzigingen

Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld. De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd ten opzicht van het ontwerpbestemmingsplan
Planregels
- Artikel 3.4.1. is toegevoegd: “3.4.1. Voorwaardelijke verplichting. Het gebruiken en/of laten gebruiken van gronden overeenkomstig lid 6.1 is uitsluitend toegestaan als de gronden binnen de bestemmingen ‘Groen’ en ‘Tuin – Onbebouwd’ worden ingericht en in stand worden gehouden overeenkomstig de Landschappelijke kwaliteiten en randvoorwaarden die in Bijlage 1 van de regels zijn opgenomen, waarbij geldt dat de inrichting van het erf en boomgaard binnen één jaar na gereedmelding (als bedoeld in artikel 1.25 lid 2 van het Bouwbesluit 2012) van de woningen dienen te zijn gerealiseerd.”
- Artikel 4.3.2. is gewijzigd van: “Het gebruiken en/of laten gebruiken van gronden overeenkomstig 6.1 is uitsluitend toegestaan als deze gronden worden ingericht en in stand gehouden overeenkomstig de landschappelijke kwaliteiten en randvoorwaarden dat in bijlage 1 van de regels is opgenomen.” naar: “Het gebruiken en/of laten gebruiken van gronden overeenkomstig lid 6.1 is uitsluitend toegestaan als de gronden binnen de bestemmingen ‘Groen’ en ‘Tuin – Onbebouwd’ worden ingericht en in stand worden gehouden overeenkomstig de Landschappelijke kwaliteiten en randvoorwaarden die in Bijlage 1 van de regels zijn opgenomen, waarbij geldt dat de inrichting van het erf en boomgaard binnen één jaar na gereedmelding (als bedoeld in artikel 1.25 lid 2 van het Bouwbesluit 2012) van de woningen dienen te zijn gerealiseerd.”
- Artikel 4.2 is volledig vervangen voor: “4.2.1 Gebouwen, overkappingen en terreinafscheidingen. Op deze gronden mogen geen gebouwen, overkappingen en terreinafscheidingen worden gebouwd.” En “4.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen, geen overkappingen zijnde en geen terreinafscheidingen zijnde. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen, geen overkappingen zijnde en geen terreinafscheidingen zijnde, gelden de volgende regels: a de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen, geen overkappingen en geen terreinafscheidingen zijnde bedraagt maximaal: 1 speelvoorzieningen en kunstobjecten: 3 meter; 2 overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde: 1 meter.”
Toelichting
In paragraaf 5.2.1 in de tweede alinea is de tekst “en de zichtlijnen” toegevoegd. En onder kopje Wonen tweede alinea stond de tekst: “Binnen de bestemming Wonen is een voorwaardelijke verplichting opgenomen. Het wonen in de woningen is alleen toegestaan als het landschappelijke inpassingsplan (dat als bijlage bij de regels is gevoegd) binnen één jaar na gereedmelding van de woningen is gerealiseerd.” Dit is geworden: “Binnen de bestemmingen Wonen, Groen en Tuin-onbebouwd zijn voorwaardelijke verplichtingen opgenomen. Het wonen in de woningen is alleen toegestaan als het landschappelijke inpassingsplan (dat als bijlage bij de regels is gevoegd) binnen één jaar na gereedmelding van de woningen is gerealiseerd.
Verbeelding
Tussen de bouwvlakken van de woningen op het nieuwe erf wordt de bestemming Wonen gewijzigd in Tuin-Onbebouwd, hierdoor blijven de doorzichten tussen de woningen geborgd.

Beroep bestemmingsplan

Van 17 maart tot en met 29 april 2024 kan door belanghebbenden tegen het bestemmingsplan bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag beroep worden ingesteld. 
U kunt ook digitaal procederen. Meer informatie vindt u op de website van de Raad van State. Voor het instellen van een beroep is griffierecht verschuldigd.

Voorlopige voorziening

Het instellen van beroep schorst de inwerkingtreding van het besluit niet. Hiertoe dient naast beroep tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening te worden gedaan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Hiervoor is separaat een griffierecht verschuldigd.

Inwerkingtreding van het besluit

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State treedt het besluit niet in werking alvorens op het verzoek is beslist.

Beeldkwaliteitsplan 

Burgemeester en wethouders maken tevens bekend dat gelijktijdig met het bestemmingsplan door de gemeenteraad het beeldkwaliteitsplan “Rijksstraatweg 85, Baambrugge”  is vastgesteld.
Het beeldkwaliteitsplan heeft conform de Inspraakverordening voor een periode van zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. Een beeldkwaliteitsplan doorloopt een eigen procedure, naast de procedure voor het bestemmingsplan waar het beeldkwaliteitsplan betrekking op heeft. Het beeldkwaliteitsplan wordt na vaststelling onderdeel van de welstandsnota van de gemeente De Ronde Venen. 
Het beeldkwaliteitsplan maakt onderdeel uit van het bestemmingsplan Rijksstraatweg 85, Baambrugge en is als bijlage bij het bestemmingsplan opgenomen.

Inhoud Beeldkwaliteitsplan

Het beeldkwaliteitsplan vormt het nieuwe toetsingskader voor het plangebied voor de welstandsbeoordeling bij de aanvraag van een omgevingsvergunning. De hoofdlijnen van de inrichting van het openbaar gebied worden ook in het beeldkwaliteitsplan beschreven.

Beroep beeldkwaliteitsplan

Het is niet mogelijk beroep in te stellen tegen het door de gemeenteraad vastgesteld beeldkwaliteitsplan.