Ontwerp-Mobiliteits- en Verkeersveiligheidsplan ter inzage

De gemeenteraad heeft op 29 juni 2023 het ontwerp-Mobiliteits- en Verkeersveiligheidsplan vastgesteld. Dit plan ligt tussen 15 juli en 7 september 2023 ter inzage. Inwoners en belangenorganisaties kunnen in deze periode hun zienswijze of suggesties op dit plan kenbaar maken.

Wat staat er in het Mobiliteits- en Verkeersveiligheidsplan?

Dit plan geeft aan wat we de komende jaren doen op het gebied van bereikbaarheid, (verkeers)leefbaarheid, verkeersveiligheid, toegankelijkheid, duurzaamheid en parkeren. Er komen komende jaren veel nieuwe woningen bij in onze gemeente. Dit leidt tot meer verkeer en drukkere wegen. Daarnaast zijn er landelijk veel ontwikkelingen op het gebied van verkeer. Het gaat onder andere om meer elektrische auto’s, deelmobiliteit en meer aandacht voor verkeersveiligheid. De gemeente maakt nu alvast plannen voor hoe we de gemeente bereikbaar en verkeersveilig houden. Niet alleen voor de auto, maar ook voor de fiets, het openbaar vervoer en voetgangers.

Bedankt voor uw bijdrage!

Het huidige plan is tot stand gekomen met behulp van de inbreng van inwoners, ondernemers en organisaties. In december 2022 is gevraagd wat zij belangrijk vinden bij het gebruik van de auto, fiets en openbaar vervoer. Honderden mensen gaven hierover hun mening. Ook in februari is via een enquête gevraagd mee te denken over hoe verkeer en mobiliteit er in de toekomst uit moet zien in De Ronde Venen. Dit leverde meer dan duizend reacties op. 

Maak uw zienswijze kenbaar!

Ook nu vragen we u mee te denken en uw zienswijze of suggesties op het ontwerp-Mobiliteits- en Verkeersveiligheidsplan in te dienen. Dat kan eenvoudig door de qr-code te scannen. U komt dan op de gemeentelijke website waar u het ontwerpplan vindt plus een reactieformulier. 

Wat gebeurt er daarna?

Het college bekijkt alle zienswijzen en suggesties in het najaar en bepaalt dan of het noodzakelijk of wenselijk is om het ontwerpplan aan te passen. Vervolgens stuurt het college het definitieve plan met een reactie op alle zienswijzen en suggesties naar de gemeenteraad. Na behandeling in de gemeenteraad werkt het college het definitieve plan volgend jaar verder uit in uitvoeringsplannen per dorp. Ook hierbij worden inwoners betrokken en gevraagd mee te denken.