Ontwerpbeeldkwaliteitsplan De Maricken II, Wilnis

Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken bekend dat met ingang van 20 januari 2024 het ontwerpbeeldkwaliteitsplan De Maricken II, Wilnis gedurende zes weken voor eenieder ter inzage ligt. Het ontwerpbeeldkwaliteitsplan is op de volgende manieren te raadplegen:

  • De papieren versie van het ontwerpbeeldkwaliteitsplan ligt ter inzage in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. Voor het inzien van het ontwerpbeeldkwaliteitsplan kunt u een afspraak maken door te mailen naar omgevingszaken@derondevenen.nl of te bellen met 0297 29 16 16.

Beeldkwaliteitsplan

Het beeldkwaliteitsplan vormt het nieuwe toetsingskader van de woningbouwontwikkeling De Maricken II voor de inrichting van de openbare ruimte en via de welstandsbeoordeling bij de aanvraag van een omgevingsvergunning. Met het beeldkwaliteitsplan wordt de stedenbouwkundige kwaliteit geborgd.

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging, van 20 januari tot en met 1 maart 2024, kan een ieder op het ontwerpbeeldkwaliteitsplan een zienswijze kenbaar maken bij de gemeenteraad van De Ronde Venen. Deze zienswijze kan naar keuze schriftelijk of mondeling kenbaar worden gemaakt. Schriftelijke zienswijzen dienen te zijn ondertekend en kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG in Mijdrecht. Voor mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met Ruben Groot van Team Ruimtelijke Ontwikkeling en Vastgoed. Hij is op maandag tot en met donderdag telefonisch te bereiken via 0297 29 16 16.