Ontwerpbestemmingsplan “De Hoef Oostzijde 67a te De Hoef”

Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken op grond van artikel 3.8a van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 (uniforme openbare voorbereidingsprocedure) van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang van 2 september 2023 het ontwerpbestemmingsplan De Hoef Oostzijde 67a te De Hoef (met planidentificatienummer: NL.IMRO.0736.BPP058DHoostz67a-ow01) en de daarop betrekking hebbende stukken gedurende zes weken voor eenieder ter inzage liggen. Het ontwerpbestemmingsplan is op de volgende manieren te raadplegen:

• De papieren versie van het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. Voor het inzien van het ontwerpbestemmingsplan kunt u een afspraak maken door te mailen naar omgevingszaken@derondevenen.nl of te bellen met 0297 29 16 16.

• De verbeelding van het authentieke ontwerpplan is interactief te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. U komt rechtstreeks bij het bestemmingsplan via het volgende adres: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=%20NL.IMRO.0736.BPP058DHoostz67a-ow01 

• De authentieke ontwerpplanbestanden kunt u downloaden via de volgende locatie http://ro-online.robeheer.nl/0736/manifest.html. U kunt het plan ook inzien via www.derondevenen.nl of http://0736.ropubliceer.nl.

Toelichting

Op het perceel aan De Hoef Oostzijde 67a in De Hoef zijn de agrarische activiteiten (kwekerij) beëindigd. Het bestemmingsplan voorziet in de transformatie van het agrarisch perceel naar een kleinschalig woonerf. Het bestemmingsplan maakt de nieuwbouw van maximaal 7 woningen mogelijk. Het plan bestaat uit 1 vrijstaande woning en 6 woningen die in een schuurachtig volume worden gerealiseerd. De nieuwe woningen worden zorgvuldig ingepast in het landschap. De ‘buitenstedelijke’ agrarische gronden worden voorzien van een natuurbestemming en kruidenrijk grasland.

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging, van 2 september 2023 tot en met 13 oktober 2023, kan een ieder op het ontwerpbestemmingsplan een zienswijze kenbaar maken bij de gemeenteraad van De Ronde Venen. Deze zienswijze kan naar keuze schriftelijk of mondeling kenbaar worden gemaakt. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG in Mijdrecht. Voor mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met Linde Baars van de team Omgeving. Zij is op maandag, dinsdag en donderdag tijdens kantooruren telefonisch te bereiken via 0297 291616.