Ontwerpweigeringsbesluit voor het bouwen van een bedrijfsgebouw aan de Lange Coupure 1a in Abcoude. (uitgebreide Wabo-procedure)

Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken bekend dat zij voornemens zijn op grond van artikel 2.1, lid 1, sub a en c in samenhang met artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning te weigeren voor:

•    het bouwen van een bedrijfsgebouw aan de Lange Coupure 1a in Abcoude. (ingekomen 21 januari 2021, OLO-nummer 5761707) Activiteiten: het bouwen van een bouwwerk en het handelen in strijd met regels Ruimtelijke Ordening.

Inzage 

De ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 25 augustus 2023 gedurende zes weken ter inzage. Overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht wordt de ontwerpbeschikking gepubliceerd. Voor het inzien van de stukken kunt u contact met ons opnemen door te mailen naar omgevingszaken@derondevenen.nl  of te bellen met 0297 29 16 16 en te vragen naar omgevingszaken. 

Zienswijzen 

Tijdens de termijn van inzage kan eenieder zienswijzen naar voren brengen.
Schriftelijke zienswijzen tegen de ontwerpweigering kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van De Ronde Venen, Postbus 250, 3640 Mijdrecht.
In de zienswijzen moet het volgende staan: omschrijving van het ontwerpbesluit waar u uw zienswijzen op geeft, uw naam en adres, datum, handtekening en motivering.
Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met Rik Schutte van het team Omgeving. Hij is op maandag tot en met donderdag telefonisch te bereiken via 0297-291616.