Rectificatie week 33 verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure (week 34 – 25 augustus 2023)

In week 33 is per abuis een besluit gepubliceerd waarbij is aangegeven dat het een uitgebreide procedure betrof. Dit is echter niet juist. Het betreft een reguliere procedure. Belanghebbenden kunnen bezwaar aantekenen. Wilt u weten om welke 190 bomen het gaat? Op deze  website staat een bomenlijst

Rectificatie
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum
Gemeente De Ronde Venen Het kappen van 190 bomen in de gehele gemeente i.v.m. het vervangingsplan 2023 Z-23-003435 07-8-2023

 

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, onder vermelding van ‘voorlopige voorziening’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.