Subsidieplafond Subsidieregeling Samen duurzaam in De Ronde Venen 2024

Burgemeester en Wethouders van gemeente De Ronde Venen;
overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan een
klimaatneutrale gemeente in 2050.

gelet op:

  • artikel 3 en artikel 6 van de Algemene subsidieverordening De Ronde Venen 2017;
  • artikel 4 van de Subsidieregeling Samen duurzaam in De Ronde Venen;
  • titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluiten vast te stellen:

Subsidieplafond Subsidieregeling Samen duurzaam in De Ronde Venen 2024

Artikel I

1. Het subsidieplafond voor de Subsidieregeling Samen duurzaam in De Ronde Venen
2024 wordt voor 2024 vastgesteld op € 50.000, waarvan maximaal € 40.000
beschikbaar is voor aanvragen boven de € 1.500.
2. De wijze van verdeling van de subsidie staat vermeld in artikel 9 van de subsidieregeling
Samen duurzaam in De Ronde Venen.

Artikel II

1. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na die van bekendmaking.
2. Dit besluit wordt aangehaald als: Subsidieplafond Subsidieregeling Samen duurzaam
in De Ronde Venen 2024.

Aldus besloten in de vergadering van 30 januari 2024


Secretaris                                              burgemeester
M. Vonk                                                 M. Divendal