U kunt digitaal een afspraak maken voor een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Voor alle andere producten of diensten bel voor een afspraak 0297 - 29 16 16.

Lees verder over het coronavirus. Bent u ondernemer, kijk dan hier voor de regelingen voor ondernemers.

Vaststelling bestemmingsplan ‘Achterbos 80’ (week 28 - 16 juli)

Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 (uniforme openbare voorbereidingsprocedure) van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat de gemeenteraad van De Ronde Venen op 5 juli 2021 het bestemmingsplan “Achterbos 80” in Vinkeveen (met planidentificatienummer NL.IMRO.0736.BPP040achterbos80‐va01) ongewijzigd heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 17 juli 2021 gedurende zes weken ter inzage en zijn op de volgende manieren te raadplegen:

De papieren versies liggen ter inzage bij Omgevingszaken in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. De stukken zijn in te zien op afspraak, van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 11.30 uur. U kunt een afspraak maken door te mailen naar omgevingszaken@derondevenen.nl of te bellen met 0297 29 16 16.

De verbeelding van het authentieke bestemmingsplan is interactief te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

De authentieke ontwerp planbestanden kunt u downloaden via de volgende locatie http://ro-online.robeheer.nl/0736/manifest.html.

U kunt het plan ook inzien via www.derondevenen.nl of http://0736.ropubliceer.nl.

Inhoud

Het bestemmingsplan ‘Achterbos 80’ maakt het planologisch mogelijk om een tweetal woningen te bouwen op het perceel, in plaats van 1 woning.

Beroep

Van 18 juli 2021 tot en met 30 augustus kan door belanghebbenden tegen het bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag beroep worden ingesteld.

U kunt ook digitaal procederen. Meer informatie vindt u op de website van de Raad van State.

Voor het instellen van een beroep is griffierecht verschuldigd.

Voorlopige voorziening

Het instellen van beroep schorst de inwerkingtreding van het besluit niet. Hiertoe dient naast beroep tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening te worden gedaan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Hiervoor is separaat een griffierecht verschuldigd.

Inwerkingtreding van het besluit

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State treedt het besluit niet in werking alvorens op het verzoek is beslist.